RODO - Polityka prywatności w firmie MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane

W firmie MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach. Od 25.05.2018 r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO. W związku z tym rozpoczynamy proces zbierania zgód od użytkowników na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać drogą mailową (marpol@marpol.com.pl).

Źródło pozyskania Państwa danych.

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Administrator Państwa danych.

MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane ul. Parzniewska 4 05-800 Pruszków NIP PL5711364644 tel. +48227983490, e-mail marpol@marpol.com.pl Data rozpoczęcia wykonywania działalność gospodarczej 1996-12-16.

Rodzaj przetwarzanych danych.

MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane przetwarza następujące kategorie danych:
– dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, mail),
– dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury,
– dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line.

Cel przechowywania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
– w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
– w celu złożenia oferty i ewentualnie zawarcia i wykonania umowy,
– w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane, np. wystawienia faktury lub rachunku,
– w celach marketingowych produktów i usług, jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do złożenia oferty i ewentualnie zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych oferta nie zostanie złożona a umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody.

Jeśli chodzi o wyrażenie zgody, to można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną firmie MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-maila na adres marpol@marpol.com.pl, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona skutecznie do naszej wiadomości i aby ten fakt został potwierdzony przez nas w formie maila elektronicznego. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane jest legalne.

Przekazywanie Państwa danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania Państwa danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane i jakie mogą być podnoszone wobec MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

Close Menu